Influence of Recreational, Landscape and Protective Functions on the Value of Forest, Wooded and Bushy Properties in Urbanized Areas on the Example of the Local Market of the City of Krakow
 
More details
Hide details
1
Department of Forest Resources Management, Faculty of Forestry, University of Agriculture in Krakow, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Krakow, Poland
 
2
Independent scientist and researcher
 
 
Submission date: 2020-11-06
 
 
Final revision date: 2021-02-08
 
 
Acceptance date: 2021-04-11
 
 
Publication date: 2021-12-17
 
 
Corresponding author
Radosław Gaca   

Independent scientist and researcher
 
 
REMV; 2021;29(4):1-9
 
HIGHLIGHTS
  • Określenie czynników wpływających na wartość nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, położnych na terenach miast.
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
W pracy przedstawiono propozycję podejścia do wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, położnych na terenach miast umożliwiającą dokonanie oceny wpływu na wartość tego rodzaju nieruchomości czynników przyrodniczych, ochronnych i krajobrazowych. Zasadniczym problemem w wycenie tego rodzaju nieruchomości jest prawidłowe oszacowanie wpływu na wartość opisanych wyżej czynników pozaprodukcyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe, jako główny cel pracy przyjęto wskazanie czynników wpływających na ceny i wartość nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych położonych na terenach zurbanizowanych. Jako cel uzupełniający przyjęto potwierdzenie przydatności dla realizacji podobnych pomiarów, wykorzystanych w badaniu metod i modeli statystycznych. Realizując przyjęte cele, w artykule przedstawiono analizę wpływu wymienionych czynników na ceny i wartość nieruchomości. Badaniu poddano południowo-zachodnią część miasta Krakowa, położoną między Wisłą i linią kolejową Kraków – Rzeszów na północy i wschodzie a południową i zachodnią granicą miasta. Lasy miejskie pełnią głównie funkcje społeczne, stanowiąc jedynie w marginalnym zakresie źródło surowca drzewnego. Wyniki badania wykazały, że w przypadku podobnych nieruchomości zasadniczy wpływ na ceny mają takie czynniki jak lokalizacja, rodzaj i charakter otoczenia, forma dostępu do drogi, walory krajobrazowo-rekreacyjne, sposób użytkowania i stan zagospodarowania oraz dopuszczalna forma zabudowy, małe znaczenie cenotwórcze odgrywają cechy taksacyjne, będące miernikiem opłacalności produkcji drewna. Pracę zakończono dyskusją nad wynikami i propozycją kierunków dalszych badań.
eISSN:2300-5289
Journals System - logo
Scroll to top